Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo-Leczniczych i Rekreacji „Jantar” Z. Dziągwa, Joanna Pelczar-Dziągwa Spółka Jawna Wolności 5-7 72-420 Dziwnówek, zwane dalej Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Jantar.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług pobytu sanatoryjnego. Zebrane dane mogą być przetwarzane w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz do celów podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest umowa o świadczenie usług oraz wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku udzielania Państwu świadczeń medycznych dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz ochrony Państwa żywotnych interesów.

Dane dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy pobytu sanatoryjnego.

Administrator przetwarza także dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ochrona Państwa żywotnych interesów.

Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zarejestrowania.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych umożliwia przekazywanie Państwu informacji o ofertach, promocjach i usługach oferowanych przez Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Jantar.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest Państwa zgoda., która może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Administrator może przekazywać dane osobowe niżej wymienionym kategoriom podmiotów:
⦁ firmom świadczącym usługi serwisu oraz wsparcia systemów informatycznych
⦁ firmom transportowym oraz świadczącym usługi przewozu osób, w przypadku zamówienia przez Panią / Pana takiej usługi
⦁ firmom prawniczym w przypadku doradztwa prawnego i reprezentowania interesu w czasie ewentualnego procesu

Posiadają Państwo prawo do zmiany przetwarzanych danych a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@dziwnowek.com.pl.

Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych poza obszar EOG.

Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Jantar podejmuje zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, które zostały pozyskane w związku ze świadczeniem usług, w tym dokonuje profilowania.